วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มกราคม - มิถุนายน 2562, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2562

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา กาญจนมยูร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ ชัยจำรัส มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย บงการณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ สดศิริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี คำโมง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ปานซาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภู่เงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ปะติตังโข มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
15. ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ลำดับบทความเจ้าของบทความดาวน์โหลด
1ผลของสายพันธุ์ข้าวและสายพันธุ์เชื้อรา Monascus purpureus ต่อการผลิตสารสี และกิจกรรมการต่อต้านอนุมูลอิสระในข้าวแดงธีระยุทธ เตียนธนา, ทะเนตร อุฤทธิ์download
2ผลการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในรายวิชาไฟฟ้า โดยกระบวนการแบบสะเต็มศึกษาเกียรติศักดิ์ โคกลือชา, ธรัช อารีราษฎร์download
3การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงธ์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวณัฐพงศ์ พลสยม, ธรัช อารีราษฎร์, ธวัชชัย สหพงษ์download
4การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ในนักศึกษายุพา อภิโกมลกรdownload
5การแยกและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของไซเดอโรฟอร์จากไรโซเบียมที่คัดแยกจากปมรากถั่วสมหมาย ปะติตังโข, กิ่งแก้ว ปะติตังโขdownload
6การวิเคราะห์ความสมมาตรของลวดลายจำหลักที่ปรากฏในปราสาทเมืองต่ำ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และอุทยานประวัติศาสตร์พิมายธีรวัต ดงพิกิจ, สุพัฒน์ สายบุตร, สำคัญ ฮ่อบรรทัดdownload
7การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียผลิตพอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต จากดินบริเวณที่มีการปนเปื้อนน้ำมันในจังหวัดสงขลาสิริมาภรณ์ วัชรกุล, สโรชา จันทรพรม, รัตติญา จะนะจินา, กมลธรรม อ่ำสกุลdownload
8ผลของอนุภาคนาโนของใบลำไยต่อความทนทานน้ำของบล็อกดินนาโนนรินทร์ทรา ลอมแก้ว, อนิรุทธิ์ รักสุจริตdownload
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial