ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2561

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา กาญจนมยูร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. รองศาสตราจารย์หาญชัย พาผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี คำโมง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนท์วงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8. อาจารย์ ดร.สมสุข ไตรศุภกิติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9. อาจารย์ ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม สถาบันการพลศึกษา
10. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส สว่างทัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
11. รองศาสตราจารย์ประหยัด สละกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พะยอม รอตมงคลดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา สุนทรารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ คำเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ลำดับบทความเจ้าของบทความดาวน์โหลด
1การเผยแพร่เทคโนโลยี Google Application สู่การเรียนรู้ของชุมชนธรัช อารีราษฎร์ เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร นิรุติ ไล้รักษา และพลวัฒน์ อัฐนาคdownload
2การศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์ วรปภา อารีราษฎร์ และเนตรชนก จันทร์สว่างdownload
3การเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล่อน 4 พันธุ์ที่ปลูกในดินด่างวิณากร ที่รัก วนิดา วัฒนพายัพกุล ปรีชา หลวงจำนง และวีรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์download
4การศึกษาสภาวะการเตรียมตัวอย่างที่เหมาะสมในการหาปริมาณโลหะ (ซีลีเนียม ตะกั่ว และโครเมียม) ในผักพื้นบ้าน
ด้วยวิธีแกรไฟต์เฟอร์เนสอะตอมมิก แอบซอร์ปชันสเปกโตรเมตรี (GF-AAS)
ศรัญญา มณีทองdownload
5ฤทธิ์ทางชีวภาพของไซเดอโรฟอร์ต้านเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคในต้นหอมแดงสมหมาย ปะติตังโข และกิ่งแก้ว ปะติตังโขdownload
6ความหลากชนิดของพันธุ์ไม้วัดป่าเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์รุ่งเรือง งาหอม และธีรารัตน์ จีระมะกรdownload
7ทางเลือกสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตอน "การออกกำลังกายแบบ HIIT Workout"วิศรุต ศรีแก้วdownload
8กระบวนการบำบัดสารปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินสถิตรัตน์ รอดอารีdownload
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial