ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2561

ลำดับบทความเจ้าของบทความดาวน์โหลด
1การเผยแพร่เทคโนโลยี Google Application สู่การเรียนรู้ของชุมชนธรัช อารีราษฎร์ เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร นิรุติ ไล้รักษา และพลวัฒน์ อัฐนาคdownload
2การศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์ วรปภา อารีราษฎร์ และเนตรชนก จันทร์สว่างdownload
3การเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล่อน 4 พันธุ์ที่ปลูกในดินด่างวิณากร ที่รัก วนิดา วัฒนพายัพกุล ปรีชา หลวงจำนง และวีรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์download
4การศึกษาสภาวะการเตรียมตัวอย่างที่เหมาะสมในการหาปริมาณโลหะ (ซีลีเนียม ตะกั่ว และโครเมียม) ในผักพื้นบ้าน
ด้วยวิธีแกรไฟต์เฟอร์เนสอะตอมมิก แอบซอร์ปชันสเปกโตรเมตรี (GF-AAS)
ศรัญญา มณีทองdownload
5ฤทธิ์ทางชีวภาพของไซเดอโรฟอร์ต้านเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคในต้นหอมแดงสมหมาย ปะติตังโข และกิ่งแก้ว ปะติตังโขdownload
6ความหลากชนิดของพันธุ์ไม้วัดป่าเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์รุ่งเรือง งาหอม และธีรารัตน์ จีระมะกรdownload
7ทางเลือกสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตอน "การออกกำลังกายแบบ HIIT Workout"วิศรุต ศรีแก้วdownload
8กระบวนการบำบัดสารปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินสถิตรัตน์ รอดอารีdownload

Be the first to review “ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2561”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial