ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฏาคม – ธันวาคม 2560

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ

1. ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา แก้วกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส สว่างทัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5. รองศาสตราจารย์ประหยัด สละกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ปะติตังโข มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินนท์ นันทิยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ มุกดา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12. อาจารย์ ดร.สราวุธ แก้วศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ลำดับบทความเจ้าของบทความดาวน์โหลด
1การชักนำให้เกิดพอลิพลอยด์ในพืชด้วยสารโคลชิซีนอลงกลด แทนออมทอง และสราวุธ แก้วศรีdownload
2การนำวิจัยเชิงคุณภาพมาร่วมกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่ถูกต้อง ครอบคลุมและลุ่มลึกจรัส สว่างทัพdownload
3การศึกษาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อมด้วยสมุนไพรบางชนิดเทพอัปสร แสนสุขdownload
4แคริโอไทป์และอิดิโแกรมมาตราฐานของคางคกบ้าน (Duttaphrynus melanosticas) จากอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ศรัณย์ จำรัสธนสาร และภานุชรารถ โทนกระโทกdownload
5การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงพิมพ์ โรงพิมพ์พุทไธสงนริศรา คิดได้ และชาติวุฒิ ธนาจิรันธรdownload
6ออนโทโลยีกับการพัฒนาฐานความรู้วิไลรัตน์ ยาทองไชยdownload
7ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจสุธีรา สุนทรารักษ์download
8“แทนนิน” สารจากธรรมชาติสู่การเป็นสารช่วยให้ติดสีของผ้าภูอัคนี ณ หมู่บ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ชุลีกานต์ สายเนตรdownload
9แร่ดินและการประยุกต์ใช้ในด้านเครื่องสำอางภัทรนันท์ ทวดอาจdownload
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial