covers-slide-ocfb-jumbo-v2-555x710

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 2559

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2559

วารสารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่2 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2559) นี้ ประกอบด้วย บทความวิจัยจำ นวน 14 เรื่องและได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดพิมพ์ บทความแบบใหม่ เพื่อให้สอดคลอดกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบ อิเลคทรอนิคส์สำหรับวารสารในฐานข้อมูล TCI ทั้งนี้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่ต้องการ นำผลงานวิชาการมานำเสนอในวารสารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบุรีรัมย์สามารถดูรายละเอียด รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับและส่งต้นฉบับได้ในส่วนท้ายของเล่ม กองบรรณาธิการการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่าน

Be the first to review “ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 2559”