outside_scijournal

วารสารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่1 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2560)

outside_scijournal
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2560

วารสารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่1 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2560) นี้ ประกอบด้วย บทความวิจัยจำนวน 9 เรื่องและได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดพิมพ์บทความแบบใหม่เพื่อให้สอดคลอดกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบ อิเลคทรอนิคส์สำหรับวารสารในฐานข้อมูล TCI ทั้งนี้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่ต้องการ นำผลงานวิชาการมานำเสนอในวารสารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบุรีรัมย์สามารถดูรายละเอียด รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับและส่งต้นฉบับได้ในส่วนท้ายของเล่ม กองบรรณาธิการการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่าน

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม>>

สารบัญ

เรื่อง   หน้า
1.การชักนำให้เกิดพอลิพลอยด์ในพืชด้วยสารโคลชิซีน
อลงกลด แทนออมทอง และสราวุธ แก้วศรี
       1
2.การนำวิจัยเชิงคุณภาพมาร่วมกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์  เพื่อให้เกิดผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่ถูกต้อง ครอบคลุมและลุ่มลึก
จรัส สว่างทัพ
      13
3.การศึกษาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อมด้วยสมุนไพรบางชนิด
เทพอัปสร  แสนสุข
      21
4.แคริโอไทป์และอิดิโแกรมมาตราฐานของคางคกบ้าน (Duttaphrynus melanosticas) จากอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ศรัณย์ จำรัสธนสาร และภานุชรารถ โทนกระโทก
      29
5.การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงพิมพ์ โรงพิมพ์พุทไธสง
นริศรา คิดได้ และชาติวุฒิ ธนาจิรันธร
      39
6.ออนโทโลยีกับการพัฒนาฐานความรู้
วิไลรัตน์ ยาทองไชย
      47
7.ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
สุธีรา สุนทรารักษ์
      59
8.“แทนนิน” สารจากธรรมชาติสู่การเป็นสารช่วยให้ติดสีของผ้าภูอัคนี ณ หมู่บ้านเจริญสุข อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ชุลีกานต์ สายเนตร
      67
9.แร่ดินและการประยุกต์ใช้ในด้านเครื่องสาอาง
ภัทรนันท์ ทวดอาจ
      77

Be the first to review “วารสารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่1 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2560)”