covers-slide-ocfb-jumbo-v2-555x710

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2558

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558

วารสารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) นี้ ประกอบด้วย บทความวิจัยจำ นวน 14 เรื่องและได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดพิมพ์ บทความแบบใหม่ เพื่อให้สอดคลอดกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบ อิเลคทรอนิคส์สำหรับวารสารในฐานข้อมูล TCI ทั้งนี้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่ต้องการ นำผลงานวิชาการมานำเสนอในวารสารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบุรีรัมย์สามารถดูรายละเอียด รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับและส่งต้นฉบับได้ในส่วนท้ายของเล่ม กองบรรณาธิการการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่าน

Be the first to review “ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2558”