ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
(กรกฏาคม-ธันวาคม 2560)

scijournal

ลำดับบทความเจ้าของบทความดาวน์โหลด
1การชักนำให้เกิดพอลิพลอยด์ในพืชด้วยสารโคลชิซีนอลงกลด แทนออมทอง และสราวุธ แก้วศรีdownload
2การนำวิจัยเชิงคุณภาพมาร่วมกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่ถูกต้อง ครอบคลุมและลุ่มลึกจรัส สว่างทัพdownload
3การศึกษาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อมด้วยสมุนไพรบางชนิดเทพอัปสร แสนสุขdownload
4แคริโอไทป์และอิดิโแกรมมาตราฐานของคางคกบ้าน (Duttaphrynus melanosticas) จากอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ศรัณย์ จำรัสธนสาร และภานุชรารถ โทนกระโทกdownload
5การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงพิมพ์ โรงพิมพ์พุทไธสงนริศรา คิดได้ และชาติวุฒิ ธนาจิรันธรdownload
6ออนโทโลยีกับการพัฒนาฐานความรู้วิไลรัตน์ ยาทองไชยdownload
7ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจสุธีรา สุนทรารักษ์download
8“แทนนิน” สารจากธรรมชาติสู่การเป็นสารช่วยให้ติดสีของผ้าภูอัคนี ณ หมู่บ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ชุลีกานต์ สายเนตรdownload
9แร่ดินและการประยุกต์ใช้ในด้านเครื่องสำอางภัทรนันท์ ทวดอาจdownload

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal of Science and Technology

ความเป็นมา วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับบทความในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งทอ เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุขชุมชน เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และศาสตร์อื่น ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการทั่วไป
2. เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศและศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบของบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์

ระเบียบการ

1. การพิจารณาผลงานที่จะลงตีพิมพ์ ต้องได้รับการพิจาณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อมาตรฐานทางวิชาการ
2. ข้อความที่ปรากฏในบทความแต่ละเรื่อง เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิด ชอบใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
3. บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น นับจากวันที่ผู้เขียนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
ผู้สนใจส่งบทความกรุณาอ่านรายละเอียดการส่งบทความได้ที่  คำแนะนำในการเตรียมบทความ

กำหนดเผยแพร่

กำหนดออกเผยแพร่ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

การจัดพิมพ์

พิมพ์ครั้งละ 200 เล่ม

การเผยแพร่ฉบับ ONLINE

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ website http://scijournal.bru.ac.th/journal

สถานที่ออกแบบและจัดพิมพ์

บริษัท ไอพริ้น แอนด์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
76/5-6 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 044-611392

บรรณาธิการที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักการศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร

บรรณาธิการเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลต แทนออมทอง
ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา

บรรณาธิการวารสาร
อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์  แสนคำ

รองบรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.สราวุธ แก้วศรี

กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ นามวิชา
อาจารย์นพพล เชาวนกุล
อาจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์
อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์  จิระมะกร
อาจารย์มณีนุช ให้ศิริกุล
อาจารย์ ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ
อาจารย์ ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
อาจารย์สมพร กระออมแก้ว
อาจารย์ภัทรพงศ์ ขำคม

กองจัดการและประสานงาน

  1. อาจารย์ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร
  2. อาจารย์เสกสิทธ์ ดวงคำ
  3. อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จำรัสธนสาร
  4. นางสาวธนาภรณ์ แสงน้ำ
  5. นายอัครวัฒน์ เลียมไธสง
  6. นายสุรัตน์ เกตุแก้ว
  7. นายอโนชา เข็มรัมย์
  8. นายฐาปกรณ์ เสียงวังเวง
  9. นางสาวพัชมณฑ์ เดชสง

 

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ
1.ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา แก้วกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส สว่างทัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5. รองศาสตราจารย์ประหยัด สละกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ปะติตังโข มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินนท์ นันทิยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ มุกดา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12. อาจารย์ ดร.สราวุธ แก้วศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial