เกี่ยวกับวารสาร

กองบรรณาธิการวารสารได้กำหนดขอบเขต รับบทความในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยบทความที่จะส่งมาให้พิจารณา ต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น นอกจากนี้บทความต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ ประกอบด้วย

  1. บทความวิจัย (research paper) หมายถึง งานเขียนที่นำเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ ที่ประกอบด้วย บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา แนวคิด ทฤษฎี และผลงาน วิจัยที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐาน (ถ้ามี) นิยามศัพท์ ขอบเขตของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม และภาคผนวก (ถ้ามี) ความยาว 10-15 หน้ากระดาษ A4
  2. บทความวิชาการ (academic paper) หมายถึง งานเขียนที่มีความน่าสนใจและมีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนำ เนื้อหาที่สามารถชี้ประเด็นที่ต้อง การนำเสนออย่างชัดเจน มีการลำดับเนื้อหาอย่างเหมาะสม ควรมีทฤษฎีเบื้องหลัง สรุปผล ข้อเสนอแนะ และบรรณานุกรม
  3. บทวิจารณ์หนังสือ (book review) หมายถึง งานเขียนที่มีการถ่ายทอดความคิดเห็น โดยนำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นความรู้ ใช้หลักวิชาการ เพื่อวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นถึงข้อดีและชี้ให้เห็นถึงข้อ บกพร่องของหนังสือที่วิจารณ์ รวมถึงการเสนอแนวทางแก้ไข และข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
  4. บทความปริทัศน์ (review article) หมายถึง งานเขียนที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการเฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า ซึ่งมีการผสมผสานแนวความคิด การทบทวนความก้าวหน้าของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และสรุปความรู้ ในเรื่องนั้นๆ เพื่อนำเสนอแนวคิดหรือองค์ความรู้ใหม่ โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างทันสมัย และมีข้อวิจารณ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มในการพัฒนารูปแบบผลงานอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ A4 (นับรวมรูปภาพ ตาราง บรรณานุกรม และภาคผนวก (ถ้ามี) เว้นขอบกระดาษด้านบนและด้านซ้าย ด้านละ 1.5 นิ้ว ด้านล่างและด้านขวา ด้านละ 1 นิ้ว ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ทั้งหมด โดยมีข้อมูลอย่างครบถ้วนอย่างครบถ้วน และเป็นไปตามที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนดไว้ข้างต้น

ข้อแนะนำในกำรเตรียมบทควำมวิจัยเพื่อส่งวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
——————————————————————————–

1. ความยาวของบทความวิจัยฉบับ โดยนับรวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง จานวน 8-12 หน้า ใช้กระดาษ A4
2. แบบอักษร (Font) บทความวิจัย
2.1 ชื่อบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้พิมพ์ด้วยตัวหนาโดยใช้อักษรขนาด 18 พิมพ์ไว้กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ
2.2 ชื่อ-นามสกุลผู้วิจัย พิมพ์ด้วยตัวหนาโดยใช้อักษรขนาด 15 พิมพ์ไว้ชิดขอบขวาหน้ากระดาษ
2.3 ชื่อสาขาวิชา คณะ สถาบันการศึกษา ให้พิมพ์ที่บรรทัดล่าง ชิดขอบซ้าย พิมพ์อักษรเป็นตัวบางขนาด 12
(ให้ใช้หมายเลขยกขึ้นไว้กากับสาหรับชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา)
2.4 ให้พิมพ์เนื้อหาด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 15 และพิมพ์ในลักษณะคอลัมน์เดียว
3. องค์ประกอบของบทความวิจัยฉบับเต็ม ประกอบด้วย
3.1 ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.2 ชื่อผู้วิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม และสถาบันการศึกษา (Author, advisors and corresponding
author)
3.3 บทคัดย่อ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 1 หน้า หรือระหว่าง 150-200 คา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.4 คาสาคัญ (Keywords) จานวน 3-5 คา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.5 บทนา (Introduction) ระบุถึงความสาคัญของปัญหาที่ศึกษา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และประโยชน์โดยรวมที่จะ
เกิดขึ้นจากผลวิจัย
3.6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objective) มีความชัดเจนและสะท้อนถึงภาพทั้งหมดของงานวิจัย
3.7 วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methodology) ครอบคลุมวิธีการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.8 ผลการวิจัย (Results) ได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.9 อภิปรายผล (Discussion) นาเสนอผลการวิจัยโดยการอ้างโยงทฤษฎีเพื่อนามาสนับสนุนหรือเห็นแย้งที่
สมเหตุสมผล
3.10 สรุปผล (Conclusion) สรุปประเด็นหลักๆของผลการวิจัย
3.11 ข้อเสนอแนะ (Recommendations) เป็นข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเสนอแนะ
เพื่อการทาวิจัยในครั้งต่อไป
3.12 การอ้างอิง (References) ให้ทาการอ้างอิงค์ในแบบแทรกในเนื้อหา โดยใช่ระบบนาม-ปี (Author-Year) ตามรูปแบบ
APA ที่กาหนด และเอกสารอ้างอิงทุกรายการที่ปรากฏในบทความต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในรายการเอกสารอ้างอิง
4. การพิมพ์ 4.1 การพิมพ์หัวข้อ ให้พิมพ์ตรงกลางหน้ากระดาษ มีระยะระว่าง 1 บรรทัด เหนือหัวข้อ และให้ใส่เลขกากับหัวข้อด้วย 4.2 การย่อหน้าเนื้อหา ให้ย่อหน้า 0.75 นิ้ว 4.3 การวางรูปหน้ากระดาษ การเว้นระยะห่างจากริมกระดาษให้เว้นระยะห่างดังนี้ 4.3.1 ด้านบนและด้านซ้าย เว้นห่างจากขอบประดาษ 1.5 นิ้ว 4.3.2 ด้านล่างและด้านขวา เว้นห่างจากขอบประดาษ 1 นิ้ว 5. การพิมพ์ตาราง จะต้องมีเลขกากับแต่ละตาราง ให้พิมพ์หมายเลขลาดับของตารางและชื่อตารางคนละบรรทัด โดยพิมพ์ชิดขอบซ้ายมือของกระดาษ ถ้าชื่อตารางยาวกว่า 1 บรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยให้อักษรตัวแรกตรงกับ ชื่อตารางในบรรทัดแรก และเว้นแถวว่าง 1 แถว ก่อนและหลังพิมพ์ตาราง 6. การพิมพ์ภาพประกอบ ภาพแต่ละภาพต้องมีหลามเลขลาดับจาก 1 ไปจนจบบทความ การพิมพ์หมายเลขลาดับ ของภาพ ชื่อและ/ หรือ คาอธิบายให้พิมพ์ไว้ใต้ภาพ และให้เส้นแถวว่าง 1 แถว ก่อนและหลังพิมพ์ภาพประกอบ7.การพิมพ์สมการให้แยกพิมพ์ไว้ในแถวหนึ่งต่างหากและให้เว้นแถวว่าง1แถวก่อนและหลังการพิมพ์สมการx1=x+hx1=x+hและ y1=f(x1)=f(x+h)y1=f(x1)=f(x+h) 8. การพิมพ์เอกสารอ้างอิงในเนื้อหาของบทความวิจัย 8.1 ใช้การอ้างอิงแบบแทรกเนื้อหา คือ ระบบนาม-ปี (ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์ : หน้า) กรณีที่ผู้แต่งเป็นชาวไทย ให้พิมพ์ ทั้งชื่อและนามสกุล โดยใช้รูปแบบดังนี้ (ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์ : เลขหน้าเอกสารที่อ้างอิง) (สุนันทา วีระกุลเทวัญ และคณะ. 2550) 8.2 กรณีที่ผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ ให้พิมพ์เฉพาะนามสกุลผู้แต่ง โดยใช้รูปแบบดังนี้ (Morton. 2015) (Bass and others. 2013) 9. การพิมพ์เอกสารอ้างอิง (References) ให้อ้างอิงสารภาษาไทยก่อนแล้วค่อยตามด้วยสารภาษาอังกฤษ บรรทัดแรกของแต่ละรายการให้พิมพ์ชิดทางด้านซ้ายมือ หากพิมพ์ไม่จบในบรรทัดแรก ให้บรรทัดต่อมาย่อหน้า 7 ตัวอักษร และเริ่มพิมพ์ตัวที่ 8 การเรียงลาดับของเอกสารอ้างอิงแต่ละรายการของเอกสารภาษาไทย ให้เรียงตามอักษร ก-ฮ และตามลาดับของสระ และเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษให้เรียงตาม A-Z และตามลาดับของสระเช่นกัน ถ้าชื่อหนังสือหรือชื่อของวารสารที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ตัวอักษรแรกรวมทั้งคาที่เป็นชื่อเฉพาะ (Proper nouns) ด้วยตัวใหญ่ ต่อจากนั้นเป็นตัวเล็กทั้งหมดและให้พิมพ์เป็นตัวเอน
ตัวอย่ำงเช่น
กรณีอ้ำงอิงจำกตำรำ/ หนังสือ/ วิทยำนิพนธ์
สัลยุทธ์ สว่างวรรณ .(2550). ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า.
สุธามาศ อังศุชาติ และคนอื่น ๆ. (2552). สถิติวิเครำะห์สำหรับกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์และพฤติกรรมศำสตร์ เทคนิค
กำรใช้โปรแกรม LISREL. กรุงเทพฯ : เจริญดีมั่งคงการพิมพ์.
อัมพล ชูสนุก.(2552). อิทธิพลของภำวะผู้นำของซีอีโอต่อประสิทธิผลองค์กำรในบริบทของวัฒนธรรมองค์กำรของ
บริษัทโรงกลั่นนำมันในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (บริหารธุรกิจ). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
Fowler, Paul R. (2003). Leading Technology in Higher Education : An Empirical Investigation of the
Role of the Chief Information Officer. Dissertation. Ph.D (Leadership, and Curriculum
Studies). U.S.A : Department of Teaching, Leadership, and Curriculum Studies, Kent State
University.
Kaplan, David. (2009). Structural Equation Modeling. London : Sage Publications.
กรณีอ้ำงอิงจำกบทควำมในวำรสำร
นิคม นาคอ้าย. (2550). “องค์ประกอบผู้นาเชิงอิเล็กทรอนิกส์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลภาวะผู้นาเชิง
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้บริหารสถาบันศึกษาขั้นพื้นฐาน,” ศึกษำ. 18 (12) : 99-114.
Brown, Wayne A. (2006). “CIO Effectiveness in Higher Education,” EDUCAUSE Quarterly. 29 (1) : 48-53.
DeLone, William H. and McLean, Ephraim R. (2003). “The DeLone and McLean of Information System
Success : A Ten-Year Update,” Journal of Management Information Systems. 19 (4) : 9-30.
กรณีอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์
พูนศักดิ์ สักทัตติยกุล.(2558). ส่วนประกอบและหลักกำรทำงำนของคอมพิวเตอร์. สืบค้นเมื่อ 11 สิงหาคม
2558. จาก http://www.thaigoodview.com/node/30884
ITU Statistics. (2015). Global ICT Developments 2001-2015. Retrieved Jan 5, 2015, from
http://www.itu.int/ict/statistics

ขั้นตอนดำเนินการ

  1. ผู้เขียนส่งบทความ พร้อมใบสมัครส่งบทความ
  2. บรรณาธิการนำบทความที่ได้รับ เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพความเหมาะสมของบทความ
  3. กรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข ผู้เขียนต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้ทราบผลการประเมิน
  4. ผู้เขียนนำส่งบทความฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมไฟล์บันทึกข้อมูล (โปรแกรม Microsoft Word)

ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จะออกหนังสือตอบรับตีพิมพ์บทความ และตีพิมพ์ลงในวารสารได้ โดยผู้เขียนบทความจะได้รับวารสารวิชาการ  จำนวน 1 เล่ม

โปรดดู ตัวอย่างการเขียนบทความ หรือการเขียนรายการอ้างอิง ได้ที่ตัวเล่มบทความฉบับที่ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว

การส่งบทความ

โปรดส่งต้นฉบับบทความที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาตามหลักไวยากรณ์แล้ว ส่งทาง Online พร้อมแนบ File Microsoft Word

หรือจัดส่งบทความด้วยตนเอง ได้ที่

ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ 31000

สามารถส่งเอกสารหรือติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ :: 044 611221 ต่อ 6001
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :: 085 104 7767
โทรสาร :: 044 612558
E-Mail : Sciencebru@hotmail.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial