คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ Suggestion for Submission

คำแนะนำ

กองบรรณาธิการวารสารได้กำหนดขอบเขต รับบทความในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยบทความที่จะส่งมาให้พิจารณา ต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น นอกจากนี้บทความต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ ประกอบด้วย

  1. บทความวิจัย (research paper) หมายถึง งานเขียนที่นำเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ ที่ประกอบด้วย บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา แนวคิด ทฤษฎี และผลงาน วิจัยที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐาน (ถ้ามี) นิยามศัพท์ ขอบเขตของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม และภาคผนวก (ถ้ามี) ความยาว 10-15 หน้ากระดาษ A4
  2. บทความวิชาการ (academic paper) หมายถึง งานเขียนที่มีความน่าสนใจและมีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนำ เนื้อหาที่สามารถชี้ประเด็นที่ต้อง การนำเสนออย่างชัดเจน มีการลำดับเนื้อหาอย่างเหมาะสม ควรมีทฤษฎีเบื้องหลัง สรุปผล ข้อเสนอแนะ และบรรณานุกรม
  3. บทวิจารณ์หนังสือ (book review) หมายถึง งานเขียนที่มีการถ่ายทอดความคิดเห็น โดยนำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นความรู้ ใช้หลักวิชาการ เพื่อวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นถึงข้อดีและชี้ให้เห็นถึงข้อ บกพร่องของหนังสือที่วิจารณ์ รวมถึงการเสนอแนวทางแก้ไข และข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
  4. บทความปริทัศน์ (review article) หมายถึง งานเขียนที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการเฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า ซึ่งมีการผสมผสานแนวความคิด การทบทวนความก้าวหน้าของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และสรุปความรู้ ในเรื่องนั้นๆ เพื่อนำเสนอแนวคิดหรือองค์ความรู้ใหม่ โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างทันสมัย และมีข้อวิจารณ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มในการพัฒนารูปแบบผลงานอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ A4 (นับรวมรูปภาพ ตาราง บรรณานุกรม และภาคผนวก (ถ้ามี) เว้นขอบกระดาษด้านบนและด้านซ้าย ด้านละ 1.5 นิ้ว ด้านล่างและด้านขวา ด้านละ 1 นิ้ว ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ทั้งหมด โดยมีข้อมูลอย่างครบถ้วนอย่างครบถ้วน และเป็นไปตามที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนดไว้ข้างต้น

การส่งบทความ

โปรดส่งต้นฉบับบทความที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาตามหลักไวยากรณ์แล้ว ส่งทาง Online พร้อมแนบ File Microsoft Word

 

หรือจัดส่งบทความด้วยตนเอง ได้ที่

ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ 31000

สามารถส่งเอกสารหรือติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ :: 044 611221 ต่อ 6001
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :: 085 104 7767
โทรสาร :: 044 612558
E-Mail : Sciencebru@hotmail.com

ขั้นตอนดำเนินการ

  1. ผู้เขียนส่งบทความ พร้อมใบสมัครส่งบทความ
  2. บรรณาธิการนำบทความที่ได้รับ เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพความเหมาะสมของบทความ
  3. กรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข ผู้เขียนต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้ทราบผลการประเมิน
  4. ผู้เขียนนำส่งบทความฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมไฟล์บันทึกข้อมูล (โปรแกรม Microsoft Word)

ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จะออกหนังสือตอบรับตีพิมพ์บทความ และตีพิมพ์ลงในวารสารได้ โดยผู้เขียนบทความจะได้รับวารสารวิชาการ  จำนวน 1 เล่ม

โปรดดู ตัวอย่างการเขียนบทความ หรือการเขียนรายการอ้างอิง ได้ที่ตัวเล่มบทความฉบับที่ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว