เกี่ยวกับเรา About BRU Journal

ที่ปรึกษา วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี

ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ
 2. อาจารย์ ดร.สราวุธ แก้วศรี
 3. อาจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์
 4. อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร
 5. อาจารย์ ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ
 6. อาจาย์มณีนุช ให้ศิริกุล
 7. ผศ.กิติศักดิ์ นามวิชา
 8. อาจารย์ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร
 9. อาจารย์สกรณ์ บุษบง
 10. อาจารย์ภัทรพงษ์ ขำคม

กองจัดการและประสานงาน วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. อาจารย์ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร
 2. อาจารย์เสกสิทธ์ ดวงคำ
 3. อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จำรัสธนสาร
 4. นางสาวธนาภรณ์ แสงน้ำ
 5. นายอัครวัฒน์ เลียมไธสง
 6. นายสุรัตน์ เกตุแก้ว
 7. นายอโนชา เข็มรัมย์
 8. นายฐาปกรณ์ เสียงวังเวง
 9. นางสาวพัชมณฑ์ เดชสง

ความเป็นมา วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับบทความในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งทอ เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุขชุมชน เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และศาสตร์อื่น ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการทั่วไป

2. เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศและศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบของบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์

 

ระเบียบการ

1. การพิจารณาผลงานที่จะลงตีพิมพ์ ต้องได้รับการพิจาณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อมาตรฐานทางวิชาการ
2. ข้อความที่ปรากฏในบทความแต่ละเรื่อง เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิด ชอบใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
3. บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น นับจากวันที่ผู้เขียนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
ผู้สนใจส่งบทความกรุณาอ่านรายละเอียดการส่งบทความได้ที่  คำแนะนำในการเตรียมบทความ

 

กำหนดเผยแพร่

กำหนดออกเผยแพร่ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

 

การจัดพิมพ์

พิมพ์ครั้งละ 200 เล่ม

 

การเผยแพร่ฉบับ Online

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ website http://scijournal.bru.ac.th/journal

 

สถานที่ออกแบบและจัดพิมพ์

บริษัท ไอพริ้น แอนด์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
76/5-6 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 044-611392

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial