01-saint-mark-bookshop-1140×620Slide thumbnail

"วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

-สื่อในการเผยแพร่แนวคิดและผลงานของนักวิชาการออกสู่สังคม ในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและกระตุ้นการบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ / ข้อกำหนด

วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มีการตรวจสอบคุณภาพของบทความอย่างเข้มข้น ภายใต้การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ(Annual Peer-review)และไม่มีส่วนได้เสีย โดยบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและพิมพ์ในวารสารมี 2 ประเภท ได้แก่ บทความวิจัย และบทความวิชาการ