01-saint-mark-bookshop-1140×620Slide thumbnail

"วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

-สื่อในการเผยแพร่แนวคิดและผลงานของนักวิชาการออกสู่สังคม ในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและกระตุ้นการบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่

journal_slider_01

เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กำหนดออกเผยแพร่ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

วารสารทั้งหมด

การส่งบทความ

โปรดส่งต้นฉบับบทความที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาตามหลักไวยากรณ์แล้ว ส่งทาง Online พร้อมแนบ File Microsoft Word

หรือจัดส่งบทความด้วยตนเอง ได้ที่

ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ 31000

สามารถส่งเอกสารหรือติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ :: 044 611221 ต่อ 6001
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :: 085 104 7767
โทรสาร :: 044 612558
E-Mail : Sciencebru@hotmail.com

Links to our alliances

จุลสารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
จุลสารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial